« zoznam

Archív


Lukáš Jasanský a Martin Polák - MESIAC V ZETKU
16.11. - 11.12.2020

výstava v rámci Mesiaca fotografie 2020

.

Lukáš Jasanský a Martin Polák - MESIAC V ZETKU 

kurátori: Jasanský | Polák | Hodek

Lukáš Jasanský (1965) a Martin Polák (1966) jsou známou autorskou dvojicí současného českého vizuálního umění. Od započetí spolupráce v roce 1986 tvoří rozsáhlé i méně početné, avšak kompaktní fotografické cykly, v nichž rozmanitými způsoby zkoumají a záměrně narušují konvenčnost média fotografie. Ačkoliv jejich tvorba čerpá jak z tradice konceptuálního umění, tak z klasické fotografie krajiny, městského zátiší a architektury, dokumentu a humanistické fotografie, jsou označováni jako ti, kteří předpřipravili půdu k uplatňování postkonceptuálního přístupu v české fotografii, jenž dokonstruuje tradici konceptuální fotografie ve smyslu imanentní duality konceptu – ideové konstrukce a estetické formy obrazového sdělení. Tento přístup do určité míry ruší také tradiční diferenciaci vnímání uměleckého díla dle užitého média, které zůstává jen jedním z konstrukčních prostředků výsledného díla. 

Tvorba Jasanského a Poláka má nezaměnitelný charakter, přičemž jejich autorský rukopis je v českém uměleckém prostředí snadno rozpoznatelný, a to díky specifickým atributům, s nimiž ve svých fotografických cyklech pracují, jakými jsou opakování, sériovost, typologické řady nebo element archivu, paradoxy fotografického zobrazení a performativnost společné tvorby, rafinovaný až k absurditě přitažený humor, důraz na banalitu, odmítání, ironizace a přehodnocování konvenčních přístupů k fotografii nebo kritický podtext ve vztahu k české či spíše východoevropské fotografické tradici, společnosti a její kulturní antropologii. Přesto respektují jeden ze základních prvků tradiční fotografické tvorby – řemeslné zpracování fotografického obrazu, na jehož precizním provedení až pedantsky trvají, a zároveň setrvávají převážně u černobílé velkoformátové analogové fotografie.   

Fotografické cykly Jasanského a Poláka, které odkazují k tradičním žánrům fotografie a jejich stereotypům, nemají jednotící téma, byť se opakovaně vztahují k tématům všednodennosti, obvyklých situací, událostí, předmětů a objektů, staveb i urbánních segmentů, k motivům života, bytí a konání jednotlivce, přítomnosti člověka zachycené skrze antropomorfní povahu či jen pouhou existenci jím vytvořených děl a v neposlední řadě k tématům náboženství, umění, kulturní identity a hodnotové orientace soudobé společnosti.

Výstava Mesiac v Zetku autorské dvojice Lukáš Jasanský a Martin Polák představí dva uzavřené fotografické cykly nazvané Brussels Sprouts (2007) a Ředitel a zakladatel (2011), jenž spojuje aspekt institucionální kritiky, která se v průběhu tvůrčí spolupráce v díle těchto autorů objevovala a opětovně vytrácela, nicméně vždy zůstávala latentní součástí jejich uvažování o umění, jeho institucionálním pozadí a uměleckém provozu, jakkoliv zpravidla nemá a nutně nemusí mít ústřední význam v koncipování jejich fotografických projektů. 

Cyklus Brussels Sprouts vznikl na zakázku v roce 2007, kdy byli Jasanský a Polák osloveni k vytvoření autorského díla vyjadřujícího se k instituci Evropské komise v prostředí jejího sídla v Bruselu. Třebaže nebo právě proto, že se jednalo o podnět zvenčí jako protiklad k motivaci vzniku jejich předchozích projektů, tuto výzvu přijali a vytvořili sérii černobílých fotografií Brussels Sprouts, která využívá jim tak příznačné ironie k vytvoření kritického díla zpochybňujícího potenciální schopnost uměleckých děl reprezentovat národní kulturní identitu. Soubor fotografií zachycuje umělecká díla vystavená v trvalé expozici v budově Evropského parlamentu. Tato díla mající představovat nejlepší ukázky umělecké produkce zemí, jimiž byla Evropské komisi darována, v milieu této mocenské instituce, zhusta a nepatřičně umístěna v průchozích prostorách, chodbách a mezipatrech, zbavena kontextu, v němž byla vytvořena, jsou prezentována nahodile a v méně než ideálních výstavních podmínkách. Jasanský s Polákem takto exponovaná díla, povětšinou malby a sochy nepříliš přesvědčivé kvality, nasnímali ve stylu deadpan, záměrně zobrazené emoční neutrality v kontrastu s bizarností až absurdností díla, přičemž kontext prostředí je téměř zcela odstraněn a díla jsou tak dokonale omezena minimem vnějších informací. Cyklus Brussels Sprouts vyvolává otázky po smyslu užití umění v rámci mocenské struktury, která ovlivňuje definici uměleckého díla, politizuje jeho význam a upřednostňuje jeho reprezentativní funkci před skutečnou hodnotou díla.

Na fotografiích Jasanského a Poláka bychom hledali fyzickou přítomnost člověka většinou marně, k několika málo výjimkám patří cyklus Ředitel a zakladatel, jehož aktérem je ředitel kulturního centra Małopolskie Centrum Kultury Sokół v polském městě Nowy Sącz. Autorům se tento ideální prototyp kulturního manažera natolik zalíbil, že se rozhodli vytvořit o něm fotografický seriál dokumentující jeho každodenní činnosti a povinnosti. Výsledná kolekce barevných fotografií připomíná více než dokument jakousi parodii na oficiální portrét s mírně ironickým komentářem k profesnímu a společenskému postavení uměleckého funkcionáře řídícího provinční kulturní instituci. Protagonista, evokující zasloužilého kádrového pracovníka z dob socialistického realismu, hraje svoji roli dokonale, na pořízených snímcích je tu zamyšlen, zahloubán do sebe, jindy usměvavý, ale stále důstojný, pečlivě upravený, elegantně oblečený, ačkoliv jeho pracovní i vycházkové obleky jsou poněkud staromódní a na jeho postavu nejméně o jednu konfekční velikost větší. Interiéry a exteriéry regionálního kulturního centra jako kulisy, do nichž je hlavní postava zasazena, jsou vzorně uklizené a udržované. Vzhledem k obvyklé zastřenosti konceptuálního pojetí fotografických cyklů Jasanského a Poláka je institucionálně kritický podtext tohoto souboru až překvapivě čitelný. 

Pro výstavu Mesiac v Zetku připravili Jasanský s Polákem promyšlenou intervenci v podobě nové minisérie barevných fotografií vytvořené na míru koncepci výstavy i samotné Galérii Z, v níž se vše od A do Z(et) odehraje. 

Eva Hodek

Výstava MESIAC V ZETKU je súčasťou festivalu MESIAC FOTOGRAFIE 2020.  

viac informácií »