« zoznam

Archív


AŠOT HAAS - ART FROM CODE
16.12. - 31.01.2010

.

Ašot Haas sa narodil v roku 1981 v Moskve. Absolvoval Strednú školu úžitkového výtvarníctva v Bratislave, odbor kameňosochárstva u akad. sochára Vojtecha Pohanku. Vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, Katedra socha, objekt a inštalácia v ateliéri akad. sochára Juraja Meliša. Za rok 2006 získal prvú cenu za minútový film na Festivale filmu Azyl. V roku 2007 mu bola udelená cena Galérie Nova za sklo. Zúčastnil sa na mnohých výstavách doma i v zahraničí. 

V dielach Ašota Haasa sa stretávame s koncepciou kódovania, pričom kód predstavujú  čísla. Čísla, ktoré nadobúdajú v matematike funkciu základných jednotiek sprostredkujúcich  nami hľadaný výsledok, majú v prípade jeho tvorby predstavovať odpovede na otázky, ktoré sú prostredníctvom čísiel pretransformované do výtvarného jazyka s cieľom poskytovať nielen vizuálny, ale aj estetický zážitok v pravom slova zmysle.
Štvorec a kruh ako jasne definované geometrické tvary sa stávajú východiskom pre úvahy o prekročení daných a zdá sa nemenných foriem. Za čistou, na prvý pohľad jednoduchou minimalizujúcou formou sa tak skrýva zložitejší mechanizmus, ktorý umelcovi umožňuje posunúť jednoduchú dvojrozmernosť do trojrozmernosti a okrem toho vytvoriť aj  optický zážitok.
Potreba nachádzať odpovede na ťažko dosiahnuteľné privádza autora k experimentovaniu s novými technológiami. Nové možnosti, ktoré ponúkajú oveľa viac perspektív, mu  umožňujú oslobodiť sa od zväzujúcich zaužívaných pravidiel. Navyše bezprostredne rodiace sa idey, ktoré by inak nemali príležitosť vzniknúť, sú vďaka moderným technológiám realizovateľné. Neustále hľadanie nových možností a snaha inovovať podnecuje autora využívať  rôzne vyjadrovacie médiá.
Dôležitú úlohu má i samotný divák, ktorý je rozmanitým spôsobom zapájaný do vnímania a dotvárania diela, kedy sa divák mení z klasicky chápaného pasívneho pozorovateľa na aktívneho vnímateľa. Interaktívne diela Ašota Haasa tak zaujmú nielen po estetickej, ale aj empirickej stránke.

Silvia Klimáčková

.

viac informácií »